Zápis do školní družiny na školní rok 2020 – 2021

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

Vzhledem k mimořádné situaci spojené s Covid-19 se zápis do školní družiny bude konat v posledním týdnu měsíce srpna 2020.

Zápis budoucích prvňáčků do školní družiny proběhne na informativní schůzce pro zákonné zástupce prvňáčků ve středu 26. 8. 2020 v prostorách školní družiny v době 16:00-18:00 hodin. Zákonný zástupce přihlásí své dítě do školní družiny pomocí řádně vyplněné přihlášky – zápisového lístku, který obdrží v den zápisu a odevzdá je příslušné paní vychovatelce.

Veškeré informace o platbách a provozu školní družiny najdete na stránkách školy.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO SOUČASNÉ ŽÁKY

Vzhledem k omezené kapacitě školní družiny se dle Řádu školní družiny přednostně přijímají žáci budoucích 1. a 2. tříd.

Zápis proběhne ve čtvrtek 27.8.2020 v prostorách školní družiny v době 9:00 -17:00 hodin.

Zákonný zástupce přihlásí své dítě do školní družiny pomocí řádně vyplněné přihlášky – zápisového lístku, který obdrží v den zápisu a odevzdá je příslušné paní vychovatelce.

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Do školní družiny Základní školy, Jičín, Železnická 460 se přijímají:

  1. Přednostně děti z nižších ročníků.
  2. Děti dojíždějící mající sourozence ve školní družině a plnící pravidelnou denní docházku do ŠD.
  3. Děti nedojíždějící mající sourozence ve školní družině a plnící pravidelnou denní docházku do ŠD.
  4. Děti nedojíždějící nemající sourozence ve školní družině a plnící pravidelnou denní docházku do ŠD.
  5. Děti nedojíždějící nemající sourozence ve školní družině a neplnící pravidelnou denní docházku do ŠD.

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy.

V Jičíně dne 13. 5. 2020

Mgr. Blanka Kalátová Lisá, ředitelka školy