Ekologie

Přehled aktivit školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

V oblasti EVVO jako jednoho z pilířů ŠVP naší školy chceme zejména:

  • dbát na ochranu životního prostředí a podporovat ekologizaci provozu školy
  • nabízet volitelný předmět Ekologické praktikum
  • zapojovat žáky do různých sběrových akcí
  • rozvíjet a při výuce využívat ekologický areál Čtyřlístek
  • vysvětlovat žákům principy udržitelného rozvoje

Rozšiřováním našich ekologických aktivit jsme se začali od školního roku 1993/4 profilovat jako ekologicky orientovaná základní škola. Od roku 1994 jsme byli zařazeni do sítě ekologicky orientovaných škol. Působíme v síti škol M.R.K.E.V.

Zapojili jsme se do mnoha ekologických projektů – Modré z nebe, Kyselé deště, Ozón, Lišejníky, Všeho s mírou, Tulipán, Škola pro udržitelný život, Živá zahrada, The GLOBE, Slunce do škol.

Již mnoho let úzce spolupracujeme se středisky ekologické výchovy, především SEVER Horní Maršov, TEREZA Praha, Paleta Pardubice, SEV Chaloupky, Divizna Liberec a další.

Od 1.10.1995 máme zaznamenanou nepřetržitou řadu měření v rámci projektu GLOBE. Dne 5. 8. 2005 nás navštívili účastníci světové konference GLOBE.

V roce 1995 jsme začali na pozemku školy vytvářet areál ekologické výchovy ČTYŘLÍSTEK, kde se nyní nachází více než padesát stanovišť. V soutěži ÚVR ČSOP Živá zahrada Čtyřlístek dosáhl titulu živá zahrada jako první v ČR.

Ekoareál je využíván k exkurzím z jiných škol všech stupňů, navštívili ho účastníci mnoha regionálních, celostátních i mezinárodních setkání. Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, pobočka Jičín, má EVVO na naší škole jako akreditovaný program.

Uskutečnila se zde první regionální ekologická konference Královéhradeckého kraje KAPRADÍ v roce 2000.

Podruhé jsme se stali hostiteli i jubilejní 10. konference škol a organizací zabývajících se ekologickou výchovou v Královéhradeckém kraji KAPRADÍ 2009 s hlavním tématem „Návrat ke kořenům“.

Zavítali sem také účastníci celostátního setkání učitelů ze sítě ekologicky orientovaných škol nebo ředitelé škol z Mladoboleslavska, Trutnovska, Litoměřicka, ze Středočeského, Olomouckého kraje a z kraje Vysočina.

Naše aktivity v oblasti EVVO jsme prezentovali na krajských konferencích M.R.K.E.V. v Praze, v Brně a v Libereckém i Olomouckém kraji.

Školu i ekoareál si prohlédli posluchači pěti kurzů specializačního studia školních koordinátorů ekologické výchovy, vzdělání a osvěty organizovaných SSEV Pavučina.

Ekologické aktivity naší školy jsme představili v únoru 2007 na MŠMT v Praze na setkání zástupců středisek ekologické výchovy a učitelů s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

V roce 2004 se přijeli podívat učitelé ze zemí UNESCO v rámci programu Sokrates, v roce 2005 učitelé a žáci z Polska v rámci projektu Škola pro udržitelný život. Dvakrát jsme hostili žáky a učitele z partnerské JORDET SKOLE u Larviku v Norsku a pracovníky americké vesmírné agentury NASA, pro které jsme ověřovali přístroj na měření přízemního ozónu.

V roce 2003 jsme ve spolupráci se SEVER Horní Maršov a Česko-německým fondem budoucnosti realizovali projekt tříděného sběru odpadu ve škole v rámci pilotního projektu Škola pro udržitelný život. Tříděný sběr jsme rozšířili ve spolupráci s MěÚ v Jičíně, Technickými službami města Jičína a společností Ekokom.

Opakovaně jsme připravili dílny pro účastníku festivalu Jičín – město pohádky „POHÁDKOVÝ ČTYŘLÍSTEK ve ČTYŘCE“ nebo pro klienty a asistenty Klubu péče o duševní zdraví v Jičíně.

Uskutečnila se prohlídka areálu ekologické výchovy Čtyřlístek pro účastníky poznávací exkurze „Školní zahrada jako báječné místo pro výuku“ v rámci projektu „SEVER školám, školy sobě“.

Areál ekologické výchovy Čtyřlístek se otevřel v rámci přednáškového cyklu ZO ČSOP Křižánky Jičín „Zahrada jako místo pro život“ pro praktické ukázky využití planě rostoucích rostlin ve výživě lektorky Ing. Heleny Vlašínové.

Prohlídka areálu ekologické výchovy Čtyřlístek byla vyžádána i zastupiteli města Svoboda nad Úpou (Ing. Jiří Špetla – starosta města, Mgr. Jan Hainiš – ředitel školy, Petr Moravec – člen výboru pro životní prostředí a zemědělství Královéhradeckého kraje).

Škola se zapojila do vzpomínkové akce, kterou vyhlásilo Občanské sdružení Baševi společně s Regionálním muzeem a galerií v Jičíně v rámci projektu PAMATUJ! REMEMBER! V roce 2012 se uskutečnila všemi žáky a zaměstnanci školy výsadba 500 hlíz žlutých krokusů na prostranství před školou na památku vyhlazení více než 10.000 našich spoluobčanů v Osvětimi-Březince v roce 1944. Květina se svojí barvou i šesti okvětními lístky se stala symbolem holocaustu.

V červnu 2015 vykonali v ekoareálu Mgr. Jakub Holec a Mgr. Tomáš Pavlas supervizi na závěr kurzu Lektoři a mentoři pro podporu pedagogů v oblasti biologie, geologie a environmentální výchovy v přírodě v rámci projektu Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských a základních škol, jehož realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze.

V letech 2005, 2006, 2007 a 2008 jsme úspěšně realizovali úpravy a rozšíření ekoareálu Čtyřlístek v dalších ročnících společného grantového a asistenčního programu Nadace Partnerství a SEVER Horní Maršov „Škola pro udržitelný život“. Z grantu Královéhradeckého kraje a daru pana hejtmana byla opravena a rozšířena naučná stezka Čtyřlístkem.

V roce 2016 jsme v areálu ekologické výchovy vytvořili další stanoviště z prostředků programu rozvoje Královéhradeckého kraje „Podpora EVVO“ spolu s odborem životního prostředí Městského úřadu v Jičíně (RNDr. Vladimíra Smolíková) a naší školou. Vznikla bylinková spirála, hmyzí hotel, gabionová zídka, krmítka a napajedla pro ptáky. Rozmístěny byly budky pro čmeláky, zahradní nádoby osázené keři, zahradní nábytek pro venkovní učebnu, tabule, anemometr. Ve škole byly rozmístěny informační panely o našich nejen ekologických aktivitách. Podle námětu doc. Martina Košťáka z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze byla vybudována geologická stezka s ukázkami nerostů a hornin Českého ráje. Doplněná byla ukázkami dlažebního materiálu pro chodníky a vozovky, který byl použitý v historickém jádru města Jičína.

Podle ohlasů našich i zahraničních návštěvníků se stal ekoareál ČTYŘLÍSTEK inspirací jako ukázka netradiční přeměny školní zahrady v prostor pro komplexní rozvoj ekologické výchovy.

Dlouhá tradice ekologických aktivit a stále se rozšiřující povědomí o ekologickém zaměření školy nás zavazuje k dalšímu rozvíjení těchto činností.

Mgr. František Kynčl, koordinátor ekologické výchovy