Školní vzdělávací program

Na škole se vyučuje dle školního vzdělávacího programu ČTYŘKA – ŠKOLA OTEVŘENOSTI.

Základní pilíře školy

Cizí jazyky
  • angličtina od 3. ročníku
  • od 7. ročníku možnost volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce
  • druhý cizí jazyk (němčina, ruština) od 7. ročníku
Ekologie
  • škola je jednou z ekologicky orientovaných škol v republice
  • výuka probíhá dle Rámcového dlouhodobého plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
  • při škole ekologický areál „Čtyřlístek“ (od 7. ročníku možnost volitelného předmětu ekologické praktikum)
Sportovní aktivity
Informatika
  • v 5. a v 6. ročníku výuka základů počítačové gramotnosti
  • výuka správného psaní na klávesnici

 

V 7., 8. a 9. ročníku volitelné předměty: domácnost, ekologické praktikum, konverzace v anglickém jazyce, seminář českého jazyka, seminář fyziky, seminář chemie, seminář informatiky, seminář matematiky, seminář společenskovědní, sportovní výchova, technické činnosti, užité výtvarné činnosti a základy administrativy

Vzdělávací oblast výchova ke zdraví je realizována od 4. do 9. ročníku.
Výchova k volbě povolání je zařazena postupně od 7. ročníku do předmětu výchova ke zdraví a v 8. a 9. ročníku do světa práce.
Ochrana člověka za mimořádných situací do předmětů člověk a jeho svět, přírodověda, výchova k občanství a ke zdraví, zeměpis a chemie.
Estetická výchova prolíná všemi předměty.

Výuku obohacují třídní, ročníkové jednodenní i vícedenní projekty.