Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

V letošním roce (2016/2017) bylo na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště. Jak už název napovídá, jeho cílem je poradit, případně pomoci, a to nejen při vzdělávacích činnostech, ale také v oblasti osobnostní a sociální. Dále se členové ŠPP snaží přispět k posílení pozitivních vztahů ve škole, podpořit školní úspěšnost dětí a předcházet, případně řešit sociálně-patologické jevy. Mimo jiné se věnují dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Členy tohoto pracoviště jsou výchovný poradce, metodička prevence a školní psycholožka, pracují pod dohledem vedení školy. Tito členové ŠPP poskytují poradenské služby ve škole, spolupracují tedy se žáky (se souhlasem rodičů), zákonnými zástupci i pedagogickými pracovníky. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty školního poradenského pracoviště