Na naší Čtyřce nám záleží

Kdo jsme, kam směřujeme a proč táhneme za jeden provaz

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT (VIZE ŠKOLY)

Chceme vybudovat otevřenou školu, která bude kvalitně vzdělávat všechny své žáky a podporovat jejich všestranný rozvoj.

PROČ TU JSME (MISE ŠKOLY):

Posláním naší školy je co nejkvalitněji plnit výchovně vzdělávací práci, poskytovat v bezpečném a motivujícím prostředí základní vzdělání a to v úzké spolupráci s rodiči. Usilujeme o maximální rozvoj každého žáka na základě individuálního přístupu a o vytváření potřebných podmínek k jeho dosažení. Vedeme žáky k celoživotnímu učení, aby každý našel své uplatnění v budoucím životě.

PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ STANOVENÉHO CÍLE VYCHÁZÍME PŘEDEVŠÍM Z TĚCHTO ZÁSAD A HODNOT

 • Škola je příjemným, bezpečným a otevřeným místem.
 • Hlavním úkolem školy je poskytování kvalitní výchovy a vzdělávání.
 • Škola pomáhá žákům v nejvyšší možné míře rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a zájmy, učí žáky porozumět sobě i okolnímu světu.
 • Důležitým úkolem školy je pěstovat v žácích kladný vztah ke své škole a k vzdělávání obecně a budování zdravého vztahu žáků k sobě navzájem i k ostatním.
 • Důraz klademe na kompetenční cíle a vzdělávání účelné pro život.
 • Nedílnou součástí školního vzdělávacího programu je důraz na udržitelný rozvoj a ekologickou výchovu.
 • Vztahy mezi zaměstnanci, žáky a rodiči jsou založeny na partnerském vztahu a vzájemné úctě a důvěře.
 • Učitelé si vzájemně předávají své zkušenosti.
 • Pro zajištění vybavení školy a ohodnocení zaměstnanců vyhledáváme a získáváme finanční prostředky z více zdrojů.
 • Velký důraz klademe na budování pracovního kolektivu školy. Chceme mít ve škole odborně i lidsky způsobilé zaměstnance, kteří se ztotožní s posláním a cíli školy.

Na čem pracujeme:

 • Oblast kvality výchovy a vzdělávání
 • Oblast úspěchu pro každého a oblast bezpečí pro každého
 • Oblast komunikace, spolupráce, podpory a rozvoje
 • Oblast investic a materiálně technického zázemí

 

Věříme, že společně dokážeme více.