Povinně zveřejňované informace

Informace povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Základní škola, Jičín, Železnická 460 zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název Základní škola, Jičín, Železnická 460
2. Důvod a způsob založení zřizovatel školy:
Město Jičín, se sídlem Žižkovo náměstí 18,  506 01 Jičín
důvod založení:
příspěvková organizace je zařazena v rejstříku škol a je zřízena za účelem  poskytování základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura statutárním orgánem školy je ředitel školy, který je jmenován a odvoláván podle školského zákona.
vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu Základní školy, Jičín, Železnická 460
složky organizace: základní škola, školní družina, školní jídelna
při škole pracuje Školská rada a Spolek rodičů a přátel
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní škola, Jičín, Železnická 460
Železnická 460
506 01 Jičín
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Adresa všech úřadoven:
Základní škola, Jičín, Železnická 460
Železnická 460
506 01 Jičín
4.3 Úřední hodiny Pracovní dny:
7.00 – 15. 00
4.4 Telefonní čísla základní škola: 493 531 566
sekretariát: 493 531 566
ředitelna: 493 520 479
kancelář školní jídelny: 493 531 567
školní družina: 493 538 746
Kontaktní informace
4.5 Adresa internetové stránky https://4zs.jicin.cz/
4.6 Adresa e-podatelny skola@4zs.jicin.cz
ID datové schránky: dwxmm6f
Podatelna
5. Případné platby lze poukázat 2335541/0100
6. IČ 70886784
7. DIČ
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy.

Hlavní dokumenty:
Školní řád ZŠ Jičín Železnická 460
Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní jídelny
Školní vzdělávací program
Výroční zpráva o činnosti školy

8.2 Rozpočet na webu školy a v kanceláři školy
9. Žádosti o informace Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Pravidla pro poskytování informací upravuje směrnice ředitele školy.
(k dispozici v ředitelně školy)
9. 1 Formuláře Formuláře k žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou k dispozici v ředitelně školy a zde:
Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, pro fyzické osoby
Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, pro právnické osoby
10. Ostatní formuláře k dispozici v ředitelně školy
11. Odvolání proti rozhodnutí
v případech specifikovaných v ustanoveních § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Jičín, Železnická 460, a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
vše ve znění pozdějších zákonů
12. Úhrady za poskytování informací Dle sazebníku úhrad
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací není