Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
s radostí Vám oznamujeme, že k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v Základní škole, Jičín, Železnická 460 byly přijaty všechny děti, které byly při zápisu zapsány.

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční ve středu 26. srpna 2020 od 15:30 hodin.Společné setkání proběhne ve školní jídelně, dále s třídními učiteli a vychovatelkami z družiny ve třídách nad jídelnou.

ředitelka školy Mgr. Blanka Kalátová Lisá

Registrační čísla přijatých žáků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomností dětí ve škole.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/21 na Základní školu, Jičín, Železnická 460

Termín:

15. – 30. dubna 2020

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonných zástupců. Uskuteční se pouze formální část zápisu.

Podání žádosti

Zákonní zástupci vyplní Žádost o přijetí.

Pokud zákonní zástupci uvažují o odkladu povinné školní docházky u svého dítěte, kontaktujte prosím ředitelku školy – email: lisa@4zs.jicin.cz, tel. 734 172 040.

 1. Žádost o přijetí

   1. Zákonný zástupce vyplní elektronickou registraci:
    zapisyonline.cz
    (vygeneruje se mu žádost o přijetí s registračním číslem, kterou vyplní dle rodného listu včetně kontaktních údajů, žádost si stáhne a vytiskne).
    nebo:
   2. Vyzvednete si papírovou Žádost o přijetí. Žádosti o přijetí budou budou umístěny v plastovém boxu s víkem pod schránkou ZŠ, Jičín, Železnická 460 u bočního vchodu do školy z ulice Železnická.
  1. Vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí doručí zákonný zástupce škole:
   1. elektronicky emailovou poštou s elektronickým podpisem na adresu tomankova@4zs.jicin.cz (nelze zaslat pouze scan žádosti s podpisem).
   2. do datové schránky dwxmm6f. Zprávu poslanou datovou schránkou není nutné podepisovat, postačí, že je z příslušné datové schránky odeslána. Je nerozhodné, jestli má zákonný zástupce zřízen datovou schránku jako podnikatel nebo jako soukromá osoba.
    Pozor! Nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem (vlastníkem) společnosti.
   3. poštou na adresu:
    Základní škola, Jičín, Železnická 460, Železnická 460, 506 01, Jičín.
   4. vhozením žádosti o přijetí do označené schránky školy u bočního vchodu se zvonky z ulice Železnická.
  2. Registrační číslo bude přiděleno:
   1. automaticky – u elektronické registrace.
   2. na emailovou adresu zákonného zástupce uvedené v Žádosti o přijetí.
  3. Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné
   dne 7. 5. 2020 v době od 8:00 do 15.00 hod ve škole, jejíž činnost vykonává
   Základní škola, Jičín, Železnická 460, 506 01 Jičín v ředitelně školy.
  4. O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (vývěska před školou, z ul. Železnická) a na webových stránkách školy; a to pod registrační číslem, které Vám bylo vygenerováno nebo přiděleno.
 2. Žádost o odklad

  Kontaktujte prosím ředitelku školy Mgr. Blanku Kalátovou Lisou
  emailový konakt: lisa@4zs.jicin.cz
  tel.: 734 172 040


Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Počet žáků, které je možné přijmout

Základní škola, Jičín, Železnická 460 bude ve školním roce 2020/2021 otevírat 3 první třídy (maximálně po 30 žácích). V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 ods. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání Základní škola, Jičín, Železnická 460

Těší nás, že máte o naši školu zájem a těšíme se na Vás. Máme co nabídnout.

Naše škola, i přesto, že je školou velkou, vsází hodně na otevřené a přátelské klima. Vyučující se stále vzdělávají. Ve výuce využívají moderních vyučovacích metod. Znají výuku matematiky podle prof. Hejného, formativní hodnocení a činnostní učení. Při počátečním čtení realizují vedle analyticko-syntetické metody i metodu genetickou. Velkou pozornost věnují čtení s porozuměním a rozvoji čtenářské gramotnosti. K dispozici mají mnoho souborů pro společné čtení. Jsme školou ekologickou, ve škole je krásný ekologický areál „Čtyřlístek“ Ve školském poradenském pracovišti pracuje školní psycholog. Kvalita primárního vzdělávání je jednou z našich priorit.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad povinné školní docházky, si zajistí s předstihem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Do PPP v Jičíně se mohou k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou. Žádost je nejlepší podat v měsících leden – únor.

PPP Jičín, Fortna 39, 506 01  Jičín
telefon: 493 533 505, 493 533 395, e-mail: info@pppjicin.cz