Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání
Základní škola, Jičín, Železnická 460

Ředitelka Základní školy, Jičín, Železnická 460 (dále jen „ZŠ Železnická“) stanovila níže uvedené podmínky, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků uvedené základní školy k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2018/2019.

Základní škola, Jičín, Železnická 460 bude ve školním roce 2018/2019 otevírat 3 první třídy (maximálně po 28 žácích). V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 ods. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Podmínky přijetí:

1. Do ZŠ Železnická se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Jičíně ve školském obvodu Základní školy, Jičín, Železnická 460.

2. Do ZŠ Železnická se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Železnická 460. V případě cizinců pak děti s místem pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Železnická 460.

3. Do ZŠ Železnická se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu, v případě cizinců pak děti s místem pobytu v Jičíně z jiného školského obvodu.

4. Do ZŠ Železnická se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Železnická 460, v případě cizinců pak děti s místem pobytu mimo Jičín, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy, Jičín, Železnická 460

5. Do ZŠ Železnická se dále přijímají děti s místem trvalého pobytu mimo Jičín, v případě cizinců pak děti s místem pobytu mimo Jičín.

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude  v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo  k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Školský obvod Základní školy, Jičín, Železnická 460 zahrnuje následující lokality:
Sedličky, Soudná, Komenského náměstí, Náměstí V. Čtvrtka, ulice: Argonská, B. Čeňka, Bolzanova, Čelišova, Československé armády, Dukelská, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Foersterova, Havlíčkova, Jakubcova, Jarošov, Jarošovská, Jaselská, Jiráskova, Kollárova, Kosmonautů, Krátká, Křídlova, Kukulova, L. Janáčka, Pod Čeřovkou, Revoluční, Skautská, Smetanova, Sv. Čecha, Štrauchova, U Lomu, U Stadionu, V. Dobiáše, Zahradní a Železnická

V Jičíně dne 28. února 2018

Mgr. Blanka Kalátová Lisá
ředitelka školy