Zápis pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

těší nás Váš zájem o naši školu, s radostí Vám oznamujeme, že všechny Vaše děti byly k plnění povinné školní docházky přijaty. Budou otevřeny tři první třídy.

Seznam přijatých dětí.

Dne 11. června 2019 se uskuteční schůzka pro Vás rodiče. Sejdeme se ve školní jídelně naší základní školy, a to v 16:30.

S pozdravem
Blanka Kalátová Lisá, ředitelka školy

 


 

Zápis do 1. tříd školního roku 2019/2020 se bude na Základní škole, Jičín, Železnická 460 konat

  • ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hod.
  • v pátek 5. dubna 2019 od 13:00 do 15:00 hod.

v přízemí pavilonu 1. stupně, vstup bočním vchodem – hlavní budova – bude označeno.

 

Pokud máte zájem si naši školu prohlédnout, navštívit výuku, poptat se na školní vzdělávací program, srdečně Vás zveme na

Den otevřených dveří, který proběhne

  • ve čtvrtek 21. 3. 2019 od 8:00 do 16:00 hod.

Plnění povinnosti školní docházky

K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2019, tzn. děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dále děti, kterým byl při zápisu v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Co s sebou k zápisu?

Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce dítěte, který s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz, v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.); rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

Jak zápis probíhá? Jak se dozvím výsledky?

Zápis není zkouškou. Jde nám o posouzení školní zralosti dítěte. Před zápisem není nutné s dítětem cvičit určité znalosti a dovednosti. Zápis se skládá z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce a části motivační.

Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pedagogové (zapisovatelé), kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí dítěte. Budeme vyplňovat až na místě, abychom Vám poradili a vysvětlili, co a proč potřebujeme vědět. Mezitím dítě, souhlasí-li zákonný zástupce, absolvuje „kolečko“ s učitelem – průvodcem, během kterého při plnění nejrůznějších zábavných úkolů pozorujeme chování dítěte, jeho samostatnost případně závislost na rodičích, schopnost plnit zadané instrukce. Svoji roli hraje také koncentrace pozornosti. Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna.

Podle § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání budou zákonní zástupci prokazatelným způsobem informováni, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji (podepsáním „Desatera pro rodiče“).

Rodičům bude při zápisu také sdělen termín, kdy se budou moci seznámit s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (vývěska před školou, z ul. Železnická) a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Počet žáků, které je možné přijmout

Základní škola, Jičín, Železnická 460 bude ve školním roce 2019/2020 otevírat 3 první třídy (maximálně po 28 žácích). V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 ods. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

 

Těší nás, že máte o naši školu zájem a těšíme se na Vás. Máme co nabídnout.

Naše škola, i přesto, že je školou velkou, vsází hodně na otevřené a přátelské klima. Vyučující se stále vzdělávají. Ve výuce využívají moderních vyučovacích metod. Znají výuku matematiky podle prof. Hejného, formativní hodnocení, metody činnostního a aktivního učení. Při počátečním čtení realizují vedle analyticko-syntetické metody i metodu genetickou. Velkou pozornost věnují čtení s porozuměním a rozvoji čtenářské gramotnosti. K dispozici mají mnoho souborů pro společné čtení. Jmenované metody vyučující využívají v projektových hodinách. Jsme školou ekologickou, máme krásný ekologický areál „Čtyřlístek“ Ve školském poradenském pracovišti pracuje školní psycholog. Kvalita primárního vzdělávání je jednou z našich priorit.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

  1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a
  2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a
  3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad povinné školní docházky, si zajistí s předstihem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Do PPP v Jičíně se mohou k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou. Žádost je nejlepší podat v měsících leden – únor.

PPP Jičín, Fortna 39, 506 01  Jičín
telefon: 493 533 505, 493 533 395, e-mail: info@pppjicin.cz