Desatero pro rodiče

1) Dítě by mělo být dostatečně pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

 • zvládá samostatně hygienu
 • svlékne se, obuje, zaváže si tkaničky
 • je samostatné při jídle
 • zvládá drobné úklidové práce
 • udržuje pořádek

2) Dítě by mělo být citově samostatné a kontrolovat své chování

 • dodržuje dohodnutá pravidla
 • ovládá se a kontroluje

3) Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • vyslovuje správně všechny hlásky
 • má přiměřenou slovní zásobu
 • spolupracuje ve skupině

4) Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty
 • drží správně tužku
 • rozlišuje pravou, levou stranu

5) Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary)
 • najde rozdíly na dvou obrázcích

6) Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace

 • má představu o čísle (počítá na prstech)

7) Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou pozornost a schopnost
záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • soustředí pozornost na určitou dobu
 • pamatuje si říkadla
 • pracuje samostatně

8) Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • uplatňuje základní společenská pravidla
 • zapojí se do práce ve skupině

9) Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • pozorně sleduje a poslouchá
 • svoje zážitky komentuje, vypráví
 • modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí

10) Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole)
 • umí vyřídit drobný vzkaz