Oznámení o volbách do školské rady

Vážení rodiče,
vzhledem k uvolňování mimořádných opatření oznamuji nové termíny konání voleb do školské rady.

Datum konání voleb:

  1. volba 3 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v průběhu rodičovských schůzek 8. 9. 2020 v prostorách školy,
  2. volba 3 členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy se uskuteční 24. 8. 2020 v průběhu porady pedagogických pracovníků.

Způsob a lhůta pro podávání návrhů na členy školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků:

  1. návrh na člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků je oprávněn podat kterýkoliv zákonný zástupce nezletilých žáků,
  2. návrhy se podávají písemně prostřednictvím formuláře vydaného žákovi školy v termínu do 13. 3. 2020,
  3. oprávněné osoby mohou podat vždy jen jeden návrh.

Způsob a lhůta pro podávání návrhů na členy školské rady za pedagogické pracovníky školy:

  1. návrh na člena školské rady za pedagogické pracovníky školy je oprávněn podat kterýkoliv pedagogický pracovník školy, návrhy se podávají písemně do rukou Mgr. Ivety Štampochové v termínu do 13. 3. 2020.

Organizační pokyny a stručný výtah z volebního řádu:

Volby proběhnou dle „VOLEBNÍHO ŘÁDU“ pro volby členů školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460 zřizované Městem Jičínem ze dne 29. 5. 2013, volební řád je k nahlédnutí v ředitelně školy.

1. Ředitelka jmenuje přípravný výbor ve složení:
Mgr. Iveta Štampochová, Jitka Sobotková, Dagmar Chvojková do 30. 6. 2020,
od 1. 7. 2020 Mgr. Zdeněk Procházka

2. Zveřejnění oznámení a organizačních pokynů bude provedeno:
a) na webových stránkách školy, na veřejné vývěsce školy, ve sborovně školy, prostřednictvím systému Bakaláři.

3. Sestavení a zveřejnění volebních listin kandidátů:
a) sestavení provede přípravný výbor v termínu do pátku 20. 3. 2020, zveřejnění bude provedeno na webových stránkách školy a vývěsce školy (pro volby za zákonné zástupce nezletilých žáků) a ve sborovně školy (pro volby za pedagogické pracovníky školy).

4. Způsob volby:
a) volba se provede zakroužkováním pořadového čísla vybraného kandidáta na volebním lístku, volit (zakroužkovat) lze nejvýše tři kandidáty, hlasovací lístek s jinou úpravou (zakroužkování 4 a více kandidátů, dopisování kandidátů, ap.) je neplatný.

5. Zpracování a vyhlášení výsledků voleb:
a) zpracování výsledků voleb (spočítání hlasů) provedou členové přípravného výboru v den voleb, členy rady školy se stávají tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, volební komise zpracuje o průběhu voleb protokol ve dvojím provedení – první bude uloženo na ředitelství školy a druhé bude předáno zřizovateli, zveřejnění výsledků voleb na vývěsce školy bude provedeno nejpozději v den následující, v nejkratším možném termínu budou výsledky zveřejněny i na webových stránkách školy.

V Jičíně 18. 6. 2020

za přípravný výbor Mgr. Iveta Štampochová

KANDIDÁTNÍ LISTINA zákonní zástupci