Zápis pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/21 na Základní škole, Jičín, Železnická 460 proběhne v termínu:

15. – 30. dubna 2020

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Uskuteční se pouze formální zápis bez motivační části.

Sledujte prosím naše školní webové stránky.

Děkujeme.

Mgr. Blanka Kalátová Lisá, ředitelka školy

Počet žáků, které je možné přijmout

Základní škola, Jičín, Železnická 460 bude ve školním roce 2020/2021 otevírat 3 první třídy (maximálně po 28 žácích). V případě přijetí žáků s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 ods. 9, bude počet žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání Základní škola, Jičín, Železnická 460

Těší nás, že máte o naši školu zájem a těšíme se na Vás. Máme co nabídnout.

Naše škola, i přesto, že je školou velkou, vsází hodně na otevřené a přátelské klima. Vyučující se stále vzdělávají. Ve výuce využívají moderních vyučovacích metod. Znají výuku matematiky podle prof. Hejného, formativní hodnocení a činnostní učení. Při počátečním čtení realizují vedle analyticko-syntetické metody i metodu genetickou. Velkou pozornost věnují čtení s porozuměním a rozvoji čtenářské gramotnosti. K dispozici mají mnoho souborů pro společné čtení. Jsme školou ekologickou, ve škole je krásný ekologický areál „Čtyřlístek“ Ve školském poradenském pracovišti pracuje školní psycholog. Kvalita primárního vzdělávání je jednou z našich priorit.

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

  1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce  a
  2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  a
  3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad povinné školní docházky, si zajistí s předstihem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Do PPP v Jičíně se mohou k posouzení školní zralosti objednat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou. Žádost je nejlepší podat v měsících leden – únor.

PPP Jičín, Fortna 39, 506 01  Jičín
telefon: 493 533 505, 493 533 395, e-mail: info@pppjicin.cz

V Jičíně 1. 3. 2020

Mgr. Blanka Kalátová Lisá, ředitelka školy