Vychovatelky rodičům

Vážení rodiče, k zajištění bezpečnějších podmínek dětí ve ŠD budou platit od 2. pololetí nová opatření pro vstup do prostoru ŠD. Hlavní dveře budou nově zavřené i v době ranní družiny / 6:30 h – 7:30 h/. Vstup bude umožněn po zazvonění na oddělení ranní družiny / č. 6 / a ohlášení jména příchozího dítěte do družiny. V době obědů a po celou dobu odpolední družiny budou hlavní dveře také zavřené. Vstup do prostoru chodby bude umožněn pouze osobě, která po zazvonění zřetelně ohlásí jméno dítěte, které si chce z družiny vyzvednout. Děti, které se pohybují v prostorách chodby, nesmí otevírat žádné příchozí osobě. Děkujeme za spolupráci a pomoc. Vychovatelky ŠD

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2018-2019 PRO ŽÁKY BUDOUCÍCH 1. TŘÍD

Zápis budoucích prvňáčků do školní družiny proběhne 12. 6. 2018 v prostorách školní družiny v době 16 – 18hodin. Zákonný zástupce přihlásí své dítě do školní družiny pomocí řádně vyplněné přihlášky- zápisového lístku, který obdrží v den zápisu a odevzdá je příslušné paní vychovatelce.

Veškeré informace o platbách a provozu školní družiny najdete na stránkách školy.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO SOUČASNÉ ŽÁKY

Vzhledem k omezené kapacitě školní družiny se dle Řádu školní družiny přednostně přijímají žáci budoucích 1. a 2. tříd. Zápis proběhne 13. 6. 2018 v prostorách školní družiny v době 15 – 17hodin.

Zákonný zástupce přihlásí své dítě do školní družiny pomocí řádně vyplněné přihlášky – zápisového lístku, který obdrží v den zápisu a odevzdá je příslušné paní vychovatelce.

Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny

Do školní družiny Základní školy, Jičín, Železnická 460 se přijímají:

1. Přednostně děti z nižších ročníků.

2. Děti dojíždějící mající sourozence ve školní družině a plnící četnou docházku do ŠD.

3. Děti nedojíždějící mající sourozence ve školní družině a plnící četnou docházku do ŠD.

4. Děti nedojíždějící nemající sourozence ve školní družině a plnící četnou docházku do ŠD.

5. Děti nedojíždějící nemající sourozence ve školní družině a neplnící četnou docházku do ŠD.

Děti budou přijímány dle jednotlivých kritérií. V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny děti (které dané kritérium splňují), protože by došlo k překročení kapacity, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy.

Vážení rodiče, ve školním roce 2018/2019 nabídneme dětem v rámci školní družiny tyto zájmové činnosti:

ŠIKOVNÉ RUCE                              p. vych. Lucie Filipová                       pro děti  1.,2.,3. tříd  / 1x za 14 dní/

VÝTVARNÍČEK                               p.vych. Lenka Vlachová                     pro děti  1.,2.,3. tříd  /1x za 14 dní/

HRÁTKY S ANGLIČTINOU             p.vych. Zuzana Šulcová                     pro děti 1. tříd            /1x týdně/

POHYBOVÉ HRY                            p.vych. Renáta Lhotová                     pro děti 1.,2. 3. tříd   /1x za 14 dní/

JAZYKOHRÁTKY a FLÉTNIČKA      p.vych. Irena Kliková                        pro děti1.,2.,3. tříd   /1x týdně/

/ hravá cvičení k rozvoji slovní zásoby, řečového projevu, smyslového vnímání, písničky, básničky/

CHYTRÁ HLAVIČKA                       p.vych.Marcela  Kuřátková                pro děti 2.,3. tříd       /1x týdně/

/vědomostní činnosti/

Z důvodu kapacity školní družiny bude počet dětí přijatých do zájmových činností omezen:

šikovné ruce                                20 dětí  /1.tř./    –      20  dětí /2.,3.tř./

výtvarníček                                  20 dětí  /1.tř./     –     20  dětí /2.,3.tř./

hrátky s angličtinou                       60  dětí /1.tř./     –     4x po 15

pohybové hry                               25 dětí / 1.tř./    –     25  dětí /2.,3.tř./

jazykohrátky a flétnička              15 dětí /1.tř./     –     15  /2.,3.tř./

chytrá hlavička                             20 dětí /2.,3.tř./

Zápis do zájmových činností proběhne souběžně se zápisem do školní družiny. Zde budou také upřesněny dny a časy jednotlivých zájmových činností a dozvíte se bližší informace.

VÁŽENÍ RODIČE, DOVOLUJEME SI VÁM OZNÁMIT, ŽE V PÁTEK 29.6. 2018 BUDE PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY DO 14.00 HOD. KRÁSNÉ PRÁZDNINY PŘEJE KOLEKTIV VYCHOVATELEK ŠD