Zápis pro školní rok 2018/2019

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

těší nás Váš zájem o naši školu, s radostí Vám oznamujeme, že všechny Vaše děti byly k plnění povinné školní docházky přijaty.

Seznam přijatých dětí.

Dne 12. června 2018 se uskuteční schůzka pro Vás rodiče. Sejdeme se ve školní jídelně naší základní školy, a to v 15:30.

S pozdravem

Blanka Kalátová Lisá, ředitelka školy


Zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019 se bude na Základní škole, Jičín, Železnická 460 konat:

  • ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hod.
  • v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 do 15.00 hod.

Pokud máte zájem si naši školu prohlédnout, navštívit výuku, poptat se na školní vzdělávací program, srdečně Vás zveme na:

Den otevřených dveří, který proběhne:

  • ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 8.00 do 16.00 hod

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2018 dovrší věk 6 let a dále děti, kterým byl v minulém roce udělen odklad začátku povinné školní docházky.

Podmínky přijetí mladších dětí jsou následující:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Co s sebou k zápisu?

Děti se dostaví k zápisu v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce dítěte, který s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz, v případě cizinců doklad, kterým prokážou, že jsou zákonnými zástupci dítěte.

Jak zápis probíhá?

Zápis není zkouškou. Jde nám o posouzení školní zralosti dítěte. Před zápisem není nutné s dítětem cvičit určité znalosti a dovednosti. Zápis se skládá z části formální – podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce a části motivační. Po příchodu do školy se Vás ujmou naši pedagogové – zapisovatelé, kteří Vám pomohou vyplnit žádost o přijetí dítěte. Budeme vyplňovat až na místě, abychom Vám poradili a vysvětlili, co a proč potřebujeme vědět. Mezitím dítě, pokud je přítomno, absolvuje „kolečko“ s učitelem – průvodcem, během kterého při plnění nejrůznějších zábavných úkolů, pozorujeme chování dítěte, jeho samostatnost případně závislost na rodičích, schopnost plnit zadané instrukce. Svoji roli hraje také koncentrace pozornosti. Po skončení zápisu čeká na děti malá odměna.

O přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (vývěska před školou, z ul. Železnická) a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Těší nás, že máte o naši školu zájem a těšíme se na Vás. Máme co nabídnout.

Naše škola, i přesto, že je školou velkou, vsází hodně na otevřené a přátelské klima. Vyučující se stále vzdělávají. Ve výuce využívají moderních vyučovacích metod. Znají výuku matematiky podle prof. Hejného, formativní hodnocení a činnostní učení. Při počátečním čtení realizují vedle analyticko-syntetické metody i metodu genetickou. Velkou pozornost věnují čtení s porozuměním. K dispozici mají mnoho souborů pro společné čtení. Jsme školou ekologickou, ve škole je krásný ekologický areál „Čtyřlístek“ Ve školském poradenském pracovišti pracuje školní psycholog. Kvalita primárního vzdělávání je jednou z našich priorit.

 
 

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad školní docházky svého dítěte

Pokud dítě není pro zahájení školní docházky dosud přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, mohou rodiče požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o 1 rok. Žádost musí podat písemně, a to v době zápisu dítěte k povinné školní docházce. Doba je stanovena zákonem od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Tedy přímo u zápisu.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními, z nichž jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog a druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zajistěte si prosím vyšetření Vašeho dítěte s předstihem.

v PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín – buď telefonicky: 493 533 505, nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ viz tiskopis ke stažení na webových stránkách – www.pppjicin.cz, popř. v mateřské škole.

v Jičíně 28. 2. 2018

Mgr. Blanka Kalátová Lisá, ředitelka školy