Třídnické hodiny na Čtyřce

Díky dotaci z dotačního programu primární prevence rizikového chování Královehradeckého kraje se v listopadu uskutečnilo na 4. základní škole v Jičíně školení celého pedagogického sboru. Z nabídky témat jsme nakonec vybrali „ Vedení třídnických hodin jako prevence nekázně ve škole“, neboť o začlenění třídnických hodin do rozvrhu všech tříd již delší dobu diskutujeme. Program byl realizován Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK ve spolupráci se sdružením Společně k bezpečí. Lektorka kurzu Mgr. Martina Grohmanová nás seznámila s pojmy a okruhy, které s tímto tématem souvisí – školní třída jako sociální skupina, bezpečí ve třídě, utváření důvěry, soudržnost třídy, klima třídy, sociální role a pozice žáka, reciproční chování. Dozvěděli jsme se strukturu třídnické hodiny, jak pracovat v komunitním kruhu, způsoby komunikace, efektivní komunikační dovednosti, pravidla komunity, ladění ve skupině, důležitost zpětné vazby, apod. Vyzkoušeli jsme si prakticky některé hry a aktivity. V závěru jsme diskutovali nad smyslem třídnických hodin. Proč je zařazovat a proč pracovat se vztahy ve třídě? Odpověď je jednoznačná – jejich prostřednictvím by se mělo zvýšit bezpečí ve škole a měly by přispívat k budování pozitivního klimatu ve třídě, který je jedním z předpokladů pro úspěšný průběh celého vzdělávacího procesu. Pozitivní třída = pozitivní učitel.

Mgr. Mabel Bryknerová, metodička prevence